Predmet mojej činnosti:

- oprava a údržba plynových kotlov a príslušenstva s nimi súvisiaceho

- oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových

- oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických  

 V súvislosti s požiadavkami vyhlášky č. 718/2002 Z.z. na vykonávanie pravidelných prehliadok plynových kotlov Vám ponúkam komplexný ročný servis plynových kotlov.

V prípade Vášho záujmu Vám vykonám odbornú pravidelnú ročnú kontrolu plynového spotrebiča spolu so všetkými potrebnými úkonmi. Po vykonaní kontroly Vám vystavím Protokol o skúške plynového spotrebiča. K výkonu prác používam špeciálne servisné meracie prístroje a zariadenia.

 

Ponúkam predaj kotlov zn. Immergas,  Vaillant a OPOP-peletkové kotly:


- Kondenzačné kotly                                    - Elektrokotly

- Liatinové kotle                                                                         - Stacionárne - Turbo kotly


Miroslav Petr - Plynoservis

predaj a servis plynových zariadení
 

916 01 Stará Turá
 
tel.: 905 454 923

e-mail: petr@tursoft.sk

 

 

Tepelné čerpadlá

Najčastejšie realizované vzduch - voda.

Vzhladom na pracovnú vytaženost všetky ponuky a realizácie riešime online @mailom a telefonicky.

 

Dodanie, montáž, spustenie.... servis. Najčastejšie kotle zn. Immergas...

Vzhladom na pracovnú vytaženost všetky ponuky a realizácie riešime online @mailom a telefonicky.
 

 

SKUSKA


                  
http://www.tursoft.sk/

 

Nízkoenergetické podlahové kúrenie pre tepelné čerpadlá... a ostatné.

Vzhladom na pracovnú vytaženost všetky ponuky a realizácie riešim online @mailom a telefonicky.

Nízko-teplotný a úsporný spôsob vykurovania. Na zváženie uvádzam zopár argumentov pre a proti. Rozhodnutie je na Vás.

Výhody:

 • príjemný pocit tepla, vzhľadom na teplo a pocitové teplo
 • nízka teplota vykurovacieho média = nízke straty v rozvodoch
 • využitie nízko-teplotných zdrojov tepla (kondenzačné plynové kotle, tepelné čerpadlá, solárne systémy)

    Nevýhody , ktorými argumentujú predajcovia radiátorou :

 • pre alergikov absolútne nevyhovujúce, vzduch necirkuluje, tým nedochádza k usádzaniu prachu, permanentne sa drží (pôsobením tepla) takmer bez pohybu rozptýlený vo vzduchu
 • prax dokazuje, že trvalé pôsobenie tepla na dolné končatiny (neprirodzené pre organizmus, ktorý je prispôsobený na chlad pôsobiaci na dolné končatiny), zvyšuje náchylnosť na prechladnutie, hlavne u detí
  • po vypnutí kúrenia alebo pri výraznom znížení teploty vykurovacieho média (napr. pri nočnom útlme), dochádza k masívnemu spadu prachu

Doporučenie:
Kombinovať podlahové kúrenie s klasickým radiátorovým  / zabezpečí  cirkuláciu vzduchu / alebo sálavým / " podlahové v stene " / vykurovaním vo vnútornom murive  /pre ľudský organizmus najprirodzenejší / .

Ak je nekvalitne navrhnuté  vykurovanie je už  zbytočné riešit aký typ sa použil !

 

Ohrievače TÚV klasik alebo na pricípe tepelného čerpadla.

Možnost využit tepelné čerpadlo / KOMPAKT /  ako dochladzovanie priestorov / garáž, ...  skladové priestory / , kde počas leta chceme znížit čiastočne teplo a zároven ho využit na ohrev teplej vody.

 

Klimatizácia

DESIGO PX Popis:
xxx
 
Popis
     
DESIGO RXC Popis:
xxx
 
xxx
     
DESIGO RXL Popis:
xxx
 
xxx
     
DESIGO RXB Popis:
xxx
 
xxx
     
DESIGO RXB Popis:
xxx
 
xxx
     
UNIGYR a VISONIK Popis:
všetky stanice PRUx.xx a PRVx.xx >>> predaj UKONČENÝ <<<
 

Vzduchotechniky

Pre ilustráciu o rozsahu činnosti v skratke :

najčastejšie používané pojmy z praxe : ventily LDM,pohony Siemens,elektrohyhraulické pohony,MaR, HVAC, TZB, meranie, regulácia, regulátor, riadenie, tepelné, zariadenia, budov, dodávka, montáž, servis, opravy, údržba, poruchová služba, poradenstvo, Siemens, landis&gyr, landis, dispečing, unigyr, insight, PRU, PRS10, RWP80, RWM82, visonik, EKL, PRV, BPS, modul, prevodníky, PTM, PTK, delta controls, delta, pocitové teplo, pocitový chlad, podlahové, kúrenie, zateplenie, VZT, vzduchotechniky, klimatizácia, tepelné zdroje, kotle, plynové, kondenzačné, solárne panely, smartcontrol, úprava vody, destilačná kolona, OS/2, Warp, merlin, e-busines, IBM, eCS, ecomstation, Serenity, Systems, software, PC, programy, programovanie, hardware, komponenty, mensys, ventil, pohon, tlakové, expanzné, nádoby, bojler,
radiátor, výmenník, potrubie, čerpadlá, Grundfos, Willo, bacnet, ISO 16484,Buderus,služby,stavby,čistenie,zváranie,rovody,projekty,
rozvadzač,káble,SKB,SKC,QAA,QAM,QAE,QAD,QAC,QAP,QAZ,QAH,ALT,PT,PTC,NTC,QFA,QFM,QXA,AQX,QPA,QPM,QBM,QBE,VVG ,ALG,ALS,SQX,SKD,VXF,VVF,VVG,VVP,VXP,MXG,MXF,MVF,VBF,VBG,VBI,VCI,VKF,SQL,VVPSTP,STS,VVI,VXI,VVS,VXS,

iba jedna servisná zmluva zaberá  .........  je  lepšie sa na konkrétnu vec informovatˇ telefonicky, popr. mailom.

napr.

Vážený zákazník,
touto cestou si Vám dovoľujem predložiť návrh riešenia pre celkový servis vzduchotechniky.


Predmet ponuky : Servisná zmluva - návrh.


Úvodom: Namontovaný systém VZT je zariadenie s dlhoročnou životnosťou. Bezproblémová a spoľahlivá prevádzka však predpokladá určitú údržbu a kontrolu. Základná údržba a kontrola je špecifikovaná v užívateľskom návode a v návodoch od jednotlivých komponentov VZT. Tieto návody samozrejme predpokladajú určitú manuálnu zručnosť. Niektoré skúšky a nastavenia nie sú užívateľovi prístupné (napr. servisné programovanie, parametrovania cez panel centrálneho riadenia , popr.. disp.pracoviska, ............).

Pravidelnou kontrolou a údržbou zariadení VZT sa predchádza prípadným škodám na majetku spôsobených ich nesprávnou funkciou.Zároveň vzniká možnosť ponúknuť zákazníkovi predĺženie záruky na kompletnú inštaláciu počas platnosti servisnej zmluvy. Pravidelné kontroly vykonané odbornou inštalačnou firmou doporučujú všetci výrobcovia i prevádzkovatelia a väčšina poisťovní.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vám preto dovoľujem ponúknuť servisnú zmluvu.


servis nasledujúcich zariadení:

  hlavné zariadenia vzduchotechniky


  Predmet údržby - servisu:

  Práce na zariadeniach môžu vykonávať pracovníci s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorí sú naviac preškolení a zoznámeni zo správnou funkciou použitých komponentou a vzduchotechniky ako celku. Pre obsluhu zariadení je nutno osoby prevádzkovateľa preukázatelne preškoliť.

Pri údržbe sa vykonáva kontrola dotiahnutí kontaktou, vyčistenie rozvadaču a dalších komponentou (napr. frekvenčnéhomeniča, servopohonou) od prachu a nečistot, sleduje sa, či niektoré komponenty nepreukazujú známky nadmerného oteplovania, zatekania vody, mechanického či iného poškodenia, zkontrolujú sa hodnoty namerané teplotními čidlami, či odpovedajú toleranciám, funkcie všetkých tlačítok riadiaceho systému MaR apod.

Zvýšenú pozornost je treba venovať zabezpečovacím obvodom(napr. Kapilárová protimrazov ochrana, tepelná ochrana elektrického alebo plynového ohrievača, istiacim prvkom ventilátorou) včítane správnej reakce riadiaceho systému. Najdené závady je nutno neodkladne odstraniť. Tieto kontroly sa vykonávajú aspoň 1x ročne (alebo podľa miestnych podmienok častejšie) poverenou odbornou servisnou firmou.

Při bežnom prevádzkovaní zariadenia postatčuje občasná kontrola stavu zariadenia, ak je signalizovnie zobrazené obsluhe na centrálnom pulte riadiaceho systému.Povinné úkony pri servise VZT

Použijú sa body, které se týkajú konkrétnej zostavy.

overiť správné zapojenie všechych prvkou na výstupe s rozvadzača

overiť dotiahnutie všetkých svoriek v rozvadzači

zkontrolovať chod ventilátorou (včítane zmeny otáčok) a správný smer otáčania, prúd odoberaný ventilátormi.

zkontrolovať funkciu servopohonou klapiek a plynulý chod klapiek

zkontrolovať funkciu čerpadiel a zmiešavacích ventilou, správne nastaviť zmysel otáčania servopohonou / dostaviť netesnosti vzniknuté na ventiloch vzniknuté počas prevádzky /.

zkontrolovať chod rekuperátoru a správny smer otáčania resp. význam otáčania klapky obchvatu

nastaviť diferenčné snímače tlaku, kapilárovú protimrazovú ochranu a dalšie zabezpečovacie

okruhy a overiť ich správnu funkciu

chladiaci okruh musí byť sprevádzkovaný oprávnenou osobou podľa pokynou výrobcu; zároveň sa overí spolupráca s riadiacim systémom

podle vybavenia rozvadzača a SW regulátoru môžu byť nutné dalšie kontroly a nastavenia, preto sa riadime i priloženou dokumentáciou

kontroluje sa a optimalizuje nastavenie parametrou riadiaceho systému MaR

• ak je nutné zaškolenie /preškolenie/ osôb, ktoré budú zariadenie obsluhovať, a urobiť o tom záznam

• protimrazová ochrana. Regulátor sleduje priebeh zmien teplôt vo výmeníku a podľa toho optimalizuje regulačné zásahy tak, aby kolísanie teplôt na výstupe bylo minimálne. Protimrazová ochrana zabezpečovaná čidlom vo výmeníku má nastavenú hranicu 7°C. Upozornenie: Je dôležité vziať do úvahy, že výmeníkové teplotné čidlo merá teplotu iba v jednom bode. Preto je nutné (zvlášť pre väčšie výmenníky) použiť kapilárovú protimrazovú ochranu.

Teplotné čidlo výmenníku (typ.....) je umiestnené za teplovodním výmenníkom (podľa možností daných prevedením vzduchotechnickej sústavy),najlepšie na spodnej strane vzduchotechnického potrubia.Ak je inštalovaný i chladiaci výmenník, umiestni sa až neho.

Nastavenie a kontrola zapojenia tlakomerou

Spínací kontakt tlakomeru (pri prekročení nastavenej hodnoty zopne). Tlakomer nastavíme na tlak určený projektom ako celkový tlak ventilátorou zmenšený o rezervu na zanesenie filtrou a iné zníženie prietočného množstva vzduchu. Poruchu regulátor nahlásí po ..x.. s.

Nastavenie sa prevádza takto:

Spustíme vzduchotechniku na minimálne otáčky počkáme niekoľko minut, až sa stabilizuje poloha klapek.

Pokiaľ máme frekvenční menič, je nutné uvážiť, aká je miera zníženia otáčok pre dané zariadenie pritom je rozumné vychádzať z tejto hodnoty. Pri nedostatočnom prietoku vzduchu nemusí správne pracovať meranie teplôt a týmto aj protimrazová ochrana.

Zvyšujeme postupne nastavený tlak, až tlakomer rozopne (napr. pri 400 Pa). Hodnotu meníme pomaly,pretože tlakomer je značne zatlmený.

Nastavíme tlak zmenšený o rezervu na zanesenie filtrou a dalšie vlivy (napr. o 30%, teda na 280 Pa).

Diferenčné tlakomery filtrou

Pri rozepnutí vstupu regulátor signalizuje stav zaneseného filtru. Pre potreby viacerých tlakomerou - sú ich kontakty zapojené do série / potreba určenia zaneseného filtra /

Nastavenie a kontrola zapojenia

Zapojuje se rozpínací kontakt tlakomeru (pri prekročení nastavené hodnoty rozopne). Tlakomer nastavíme na tlak určený projektom ako súčet tlakovej straty filtru + rezerva na zanesenie filtru. Nastavenie sa prevádza takto:

Spustíme vzduchotechniku na maximálne otáčky a počkáme niekoľko minut, až sa stabilizuje poloha klapiek.

• Znižujeme postupne nastavený tlak, až tlakomer rozopne – napr. pri 50 Pa, hodnotu meníme pomaly, pretože tlakomer je značne zatlmený. K tomuto tlaku pripočítame rezervu na zanesenie filtrou (napr. 50 Pa + 25 Pa = 75 Pa).

Kapilárová protimrazová ochrana

Tento vstup je aktivovaný rozpojením obvodu. Slúži k pripojeniu kapilárovej protimrazovej ochrany teplovodného výmenníku k ochrane pred jeho zamrznutím.

Pre zaistenie spoľahlivosti zabezpečenia výmenníka pred zamrznutím je nutno ju použiť . Vstup je ošetrený i hardwerovo, čím je zaručená jeho funkčnosť bez ohladu na stav riadiaceho systému.

Poznámka: Kapilárová protimrazová ochrana sama o sebe zamrznutiu ohrievača nezabrání, jej funkciou je odovzdať informáciu o tom, že za teplovodnom výmenníku poklesla teplota pod bezpečnú hranicu (nastavenú na cca 5 °C). Regulátor na túto skutočnosť reaguje vypnutím vzduchotechniky (ak - je v prevádzke), otvorením zmiešavacieho ventilu a zapnutím obeh. čerpadla. Výmenník potom môže byť rychlo zohriaty teplou vodou z vykurovacieho systému. Ak - je systém správne navrhnutý, k podobným reakciam protimrazovej ochrany obvykle nedocháza.

Nastavení a kontrola zapojení

Nejspoľahlivejším testom je ponorenie kapiláry v dľžke asi 20 cm do nádoby s ľadovou drťou.

V prípade tech. nedostupnosti je druhým spôsobom zvýšenie nastavenej teploty na kapilárovej ochrane nad aktuálnu hodnotu teploty;ochrana rozepne. A nasledné nastavenie správnej hodnotu teploty na cca 5 °C.


Zanesený filter

Príčina: signál diferenčného tlakomeru filtru

Reakcia regulátoru: stav je iba signalizovaný, prevádzka VZT je bez zmeny

Odstránenie: výmena filtru, nadstavenie tlakomeru


Poruchy a chyby

Poruchou se rozumie stav, do ktorého sa regulačná jednotka dostane v prípade závažnej odchylky v niektorej zo sledovaných hodnôt z prípustných hodnôt alebo v dôsledku signálu na niektorom z poruchových vstupou.

Je to stav, kedy vzduchotechnika nemôže ďalej bezpečne pracovať , a preto je ihned odstavená.

Pri odstavení VZT sú vypnuté ventilátory, uzavrené klapky, zapnuté teplovodné čerpadlo a otevrený naplno zmiešavaci ventil vykurovacej vody.

Tento stav trvá stále, i ked príčina poruchy už pominula, vyžaduje sa ruční zásah uživateľa, aby tento stav vzal na vedomie. Hlásenie poruchy se po jej potvrdení odblokuje.

S žiadosťou o technickú pomoc se obrátťe na inštalačnú - servisnú firmu, ktorá je uvedená na záručnom liste, alebo v dohode o servise.


4. Servisované SW i HW ošetrené vstupy a výstupy v systéme MaR

Vstupy:

Teplotné čidla

1 Typy teplotních čidiel

2 Počet čidiel pripojených k regulátoru

3 Vonkajšie teplotné čidlo

4 Priestorové teplotné čidlo

5 Výmenníkové teplotné čidlo

1.2 Diferenčné tlakomery

1.2.1 Diferenčné tlakomery ventilátoru

1.2.2 Diferenčné tlakomery filtru

1.3 Kapilárová protimrazová ochrana

1.4 Externá porucha

1.5 Dálkové ovládanie

1.5.1 Diaľkové ovládanie radenia

1.5.2 Vypínač – bez. pri výpadku e.e.

  1.5.3 Ochrany ventilátorů

  Výstupy:

2.1 Servopohony

2.1.1 Prívodná a odvodná klapka

2.1.2 Servopohon zmiešavacieho ventilu

2.1.3 Servopohon chladiaceho výmenníku

2.2 Zapínanie teplovodného čerpadla

2.3 Zapínanie chladenia

2.4 Multifunkčné výstupy

 1. Funkčné SW – servisné skúšky regulátorou VZT

  1. Režimy činnosti

2. Regulačné algoritmy

3. Teplovodní výmenník

3.1 Protimrazová ochrana

4. Chladiaci výmenník

4.1 Priame chladenie

4.2 Nepriame (vodné) chladenie

5. Klapky a ventilátory

6. Poruchy a chyby

6.1 Definície poruchy

6.2 Definície chyby

6.3 Prehľad poruchových hlásení

6.4 Zanesený filtr

6.5 Porucha motoru (čerpadla)

6.6 Porucha motoru (ventilátoru)

6.7 Externí porucha (napr. frekvenčného meniča)

6.8 Porucha teplotného čidla

6.9 Chybná teplota ve výmenníku

6.10 Chybná teplota na vonk. tepl. čidle

7. Nastavení parametrů

7.1 Horná medzná teplota

7.2 Dolná medzná teplota

7.3 Typ chlazení / priamy,nepriamy/

7.4 Teplotní záves pri chladení

7.5 Hranice chladenia

7.6 Doba prechodu ventilu chladenia

7.7 Doba prechodu ventilu vykurovania

7.8 Oneskorenie zapnutia ventilátorou

7.9 Maximální krok zmiešavacieho ventilu TV

7.10 Temperování TV výmenníku

7.11 Automatický reštart pri poruche chybnej teploty ve výmenníku

7.12 Povolení vykurovacieho režimu

7.13 Posun teplôt čidel

8. Pameť poruch

8.1 Zobrazenie pamäti poruch / výpis /

8.2 Vymazanie pamäti poruch

Podkladmi pre podrobnejšie vypracovanie servisnej zmluvy je :

Technologické schéma:

Typická zostava VZT : Regulácia chladenia a ohrevu, vodné chladenie, chladenie s priamym výparom...

 

eCS    Vzhľadom na neznámosť tejto vetvy operačných systémov pôvodom od IBM, Vás chcem oboznámiť s OS/2 Warp (IBM) a jeho priamym "nástupcom", eComStation (Serenity Systems International). "Král je mŕtvy, nech žije král !!!"
  
Najväčšou výhodou je jeho stabilita, takže po nainštalovaní, odpadajú akékoľvek zásahy servisného technika a to počas celej životnosti počítača, čo v konečnom dôsledku ušetrí hodne financií.
  
Podstatná je jeho bezpečnosť (hackeri=hekeri si vylámu zuby), je stavaný na rozsiahle  sieťové systémy s dôrazom na zabezpečenie dát (NASA, US-NAVY, letiská, banky, 95% bankomatov).
  
V neposlednom rade je dôležitá totálna absencia vírusov (z dôvodu prísnej komercie) a k tomu nemám čo dodať.
  
Dôležitá je aj spätná kompatibilita, takže aj starý obľúbený SW a HW, môžete používať naďalej.
  
Je smutné, že IBM (
sám strojca systému) už nemá chuť pokračovať, núti ho k tomu nespočet spokojných užívateľov ale hlavne záväzky voči spomínaným organizáciám. Keby to stálo len na IBM, tak OS/2 už neexistuje. Stačí zavolať do IBM Slovensko a žiadať OS/2, ani nevedia čo to je < hanba.

 
Následující ...